KVADRAT plus d.o.o.

Savska 183

HR-10000 Zagreb

OIB44940679869

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA KVADRAT plus d.o.o.

Opće informacije

KVADRAT plus d.o.o., Savska 183, Zagreb, OIB: 44940679869 (u daljnjem tekstu: KVADRAT plus), kao voditelj obrade osobnih podataka, ovime utvrđuje opća pravila postupanja u vezi obrade osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima KVADRAT plus, kao i važećim propisima, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba).

KVADRAT plus d.o.o.u svom poslovanju obrađuje osobne podatke svojih klijenata, korisnika usluga i obveznika plaćanja, poštujući sve relevantne propise, primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđenih Uredbom. KVADRAT plus d.o.o. prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Politici pružaju Vam se detaljnije informacije o tome kako i zašto KVADRAT plus d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima, te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Politiku pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

Definicije pojmova

„osobni podatak“ znači svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”);

„ispitanik“ znači pojedinac čiji se identitet može utvrditi odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

„obrada osobnih podataka“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„voditelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Europske unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Europske unije ili pravom države članice;

„izvršitelj obrade“ znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;

„privola“ ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojom ispitanik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

KVADRAT plus d.o.o. u okviru svoj poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka ovisno o okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava adekvatnu razinu zaštite i sigurnosti.

Određeni osobni podaci nužni su KVADRAT plus d.o.o, kako bi Vam mogli pružiti uslugu odnosno kako bi u okviru poslova upravljanja bili u mogućnosti izvršavati svoje zakonske i ugovorne obveze.

Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke KVADRAT plus d.o.o., isto možete slobodno odbiti u određenim slučajevima, ali tada KVADRAT plus d.o.o. možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani. Međutim, u pojedinim slučajevima kada KVADRAT plus d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke iz drugih izvora te ih obrađuje na temelju zakonskog ili drugog ovlaštenja, KVADRAT plus d.o.o. će obrađivati Vaše osobne podatke samo za navedene svrhe.

Kontaktni podaci

Kontaktni podaci KVADRAT plus d.o.o.: KVADRAT plus d.o.o., Savska cesta 183, Zagreb,

OIB: 44940679869

Kontakt: kvadrat-plus@kvadrat-plus.hr

Koje osobne podatke KVADRAT plus d.o.o. obrađuje

KVADRAT plus d.o.o.u svom poslovanju može obrađivati slijedeće vrste Vaših osobnih podataka:

-        Radi obavljanja djelatnosti upravljanja zgradama, KVADRAT plus u svom poslovanju može obrađivati osobne podatke Vas kao suvlasnika, predstavnika suvlasnika ili zamjenika predstavnika suvlasnika odnosno opunomoćenika predstavnika suvlasnika, kao što su :

Ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, email adresa, podaci potrebni za isplatu/uplatu

-        U okviru poslovanja upravljanja nekretninama KVADRAT plus može obrađivati osobne podatke Vas kao poslovnog partnera koji u okviru djelatnosti upravljanja zgradama obavlja određene radove popravaka ili održavanja zgrada kao što su:

Ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, email adresa, podaci potrebni za isplatu/uplatu

Način na koji KVADRAT plus d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke

KVADRAT plus d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su:

-        Predstavnik suvlasnika

-        Javne baze podataka (npr. katastar, zemljišna knjiga odnosno baza zemljišnih podataka i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova obrade

KVADRAT plus d.o.o.

Sklapanje i Izvršenje ugovora, prodaja potraživanja

U slučaju da su osobni podaci kupaca ili zainteresiranih klijenata dostavljeni od strane kupaca ili zainteresiranih klijenata, takav kupac ili zainteresirani klijent je odgovoran za dostavljanje točnih podataka.

Zakon i legitimni interes kao temelj za obradu

Osobni podaci kupaca ili zainteresiranih klijenata obrađuju se i na temelju važećih zakonskih propisa kako bi KVADRAT plus d.o.o. ispunio svoje zakonske obveze, poput Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Određene obrade osobnih podataka temelje se i na legitimnom interesu KVADRAT plus, osim kad su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Radi se o obradi osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga u odnosu na konkretan interes za određenim nekretinama ili potraživanjima.

Legitimnim interesom KVADRAT plus smatra se i obrada osobnih podataka u svrhe sprečavanja i otkrivanja prijevarnih postupanja, kao i vođenja sudskih postupaka.

Privola

Pored gore navedenih temelja obrade osobnih podataka, KVADRAT plus obrađuje osobne podatke i temeljem privola koje su dane neovisno o pojedinoj nekretnini i potraživanju. Svrhe u koje će se u tom slučaju obrađivati osobni podaci ispitanika, temeljem izričite i jasne privole, precizno su navedene u privoli i KVADRAT plus ih neće obrađivati ni koristiti ni u jednu drugu svrhu. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku opozvati danu privolu.

Automatizirana obrada podataka

Kod voditelja obrade ne primjenjuje se automatizirana obrada osobnih podataka niti izrada profila.

Primatelji osobnih podataka

KVADRAT plus d.o.o. osigurava da osobne podatke obrađuju isključivo oni radnici koji za to imaju potrebna ovlaštenja, a koja se temelje na obvezama koje proizlaze iz opisa radnog mjesta. Dio usluga za KVADRAT plus d.o.o. obavljaju i druge osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja obveza iz predmetnih ugovora.

KVADRAT plus će otkriti osobne podatke ispitanika isključivo nadležnim tijelima sukladno njihovom nalogu ili zahtjevu temeljenom na zakonu, te izvršiteljima obrade u svrhu realizacije prava i obveza iz ugovornog odnosa (poput dobavljača IT sustava, agencija za naplatu potraživanja, pružatelja usluge tiskanja dokumentacije i sl.). Angažirani izvršitelji obrade obrađuju osobne podatke isključivo po nalogu i u ime KVADRAT plus.

Prijenos trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

KVADRAT plus d.o.o. ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Razdoblje pohrane podataka

KVADRAT plus d.o.o. sukladno zakonu čuva i arhivira osobne podatke sukladno važećim zakonskim propisima, a one podatke za koje nije određen zakonski rok čuvanja sve dokle postoji pravni interes za čuvanje istih.

Prava ispitanika

Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo od KVADRAT plus dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se obrađuju, pristup osobnim podacima i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se zatraži ispravak ili brisanje ili ograničavanje obrade, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, informaciju postoji li automatizirano donošenje odluka;

Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od KVADRAT plus ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopuniti nepotpune osobne podatke koji se na njega odnose;

Pravo na zaborav (brisanje) - Ispitanik ima pravo od KVADRAT plus ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, te je KVADRAT plus obvezan bez nepotrebnog odgađanja iste izbrisati ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 17. Uredbe;

Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo od KVADRAT plus ishoditi ograničenje obrade (pravo na ograničenje obrade) ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. Uredbe;

Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega a koje je pružio KVADRAT plus u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja KVADRAT plus, ako se obrada temeljila na privoli ili ugovoru i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose ne njega, ako se obrada temelji na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade, uključujući izradu profila koja se temelji na tim obradama.

Sva gore navedena prava ispitanici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu, uz navođenja njihovog imena i prezime, te OIB-a. Obrasci se mogu podnijeti u svakom od poštanskih ureda ili pak drugim putem, ako je tako predviđeno pojedinim Općim uvjetima poslovanja za određenu uslugu. Uz zahtjev je potrebno predočiti na uvid ispravu kojom se dokazuje identitet podnositelja zahtjeva.

KVADRAT plus zadržava pravo zatražiti ispitanika dostavljanje dodatne dokumentacije u svrhu identifikacije i provjere. U slučaju da su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani (osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja), KVADRAT plus d.o.o. ima pravo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

Sukladno Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (Martićeva 14, Zagreb).

Primjena ove Izjave

Ova Izjava počinje se primjenjivati 25. svibnja 2018.g., a KVADRAT plus d.o.o. će redovito ažurirati iste u slučaju bilo kakvih promjena postupanja.

KVADRAT plus d.o.o.

25.05.2018.