Upravljanje nekretninama

Stupanjem na snagu "Zakona o prodaji stanova" na kojima postoji stanarsko pravo, nekadašnji vlasnici stanova i poslovnih prostora u stambenim zgradama su postali i vlasnici pripadajućih zajedničkih dijelova zgrade što je rezultiralo time da su zgrade u potpunosti postale privatno vlasništvo. Nova koncepcija održavanja i upravljanja stambenim zgradama pretpostavlja upravljanje u potpunosti svatko svojom zgradom. Upravljanje nekretninama je umijeće gospodarenja nekretninom s ciljem očuvanja i povećanja njezine vrijednosti. Vlasnici stambenih zgrada dužni su upravljati zgradom u svom vlasništvu time da u pravilu poslove upravljanja zgradom povjeravaju upravitelju. Upravitelj je institucija predviđena odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kao pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun suvlasnika zgrade upravlja zgradom. Upravitelj je prema tome nalogoprimac suvlasnika zgrade i njegova se ovlaštenja kreću u okviru onoga što mu povjere suvlasnici. Pitanje međusobnih odnosa između suvlasnika zgrade i upravitelja uređuju se ugovorom. Upravitelj se bira većinom glasova svih suvlasnika koji drže većinski udio vlasništva u zgradi. Upravitelj je dužan čuvati interese suvlasnika i u obavljanju poslova slijediti upute većine.

Temeljni dokumenti o upravljanju zgradama

Vlasništvo zgrade

Upravitelj

Predstavnik suvlasnika

Zajednička pričuva

Troškovi upravljanja i održavanja