Pravni okvir upravljanja zgradama određen je prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), kojim su utvrđena pravna pravila za uređenje međusobnih odnosa suvlasnika u zajedničkim nekretninama, odnosno kojim se uređuje pravni institut vlasništva pa i oblici vlasništva na nekretninama.

Nekretnine su "čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje, ako zakonom nije drukčije određeno" (Čl. 2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Tako slijedi da su i građevine i zemljište nekretnine. Nekretnine su, dakle složene, organske cjeline koje sadrže različite uređaje i dijelove te je za odgovarajući pristup nužno uzimati u obzir njihovu složenost.

Osnovne su dužnosti vlasnika zajedničkih nekretnina sudjelovati u upravljanju, odrediti osobu zajedničkog upravitelja i osnovati zajedničku pričuvu. Odluke o poduzimanju poslova uprave vlasnici donose u pisanom obliku. Godišnjim i višegodišnjim programom održavanja utvrđuju se sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja i održavanja (sredstva zajedničke pričuve).
Sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ukoliko nije godišnjim planom prihvaćeno drugačije.
Vrijednost posebnog dijela utvrđuje se prema etalonskoj cijeni građenja po m2 korisne površine stana koju objavljuje Ministar graditeljstva i prostornog uređenja.
Sredstvima zajedničke pričuve raspolaže upravitelj na osnovi Ugovora o upravljanju i u skladu s odobrenim programom održavanja.
Iz zajedničke pričuve plaćaju se troškovi koji se odnose na obvezne radove i usluge za zajedničke dijelove zgrade (zakonski atesti i pregledi, redovni pregledi svih postrojenja, dimnjaka i ostalih sustava u zgradi, hitni popravci, nužni popravci, mali popravci, održavanja zajedničkih dijelova zgrade, osiguranja zgrade, režijski troškovi i ostali poslovi izvanrednog održavanja i poboljšica zgrade koji mogu biti definirani posebnim odlukama ili dodatnim aneksima ugovora.
Zajednički dijelovi zgrade definirani su u Uredbi o održavanju zgrada (NN 91/96).

 
Pravni propisi

Važni pravni propisi koji se odnose na nekretnine odnosno građevine su:

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 2. Zakon o energetskoj učinkovitosti
 3. Kodeks poslovanja i ponašanja upravitelja nekretninama
 4. Uredba o održavanju zgrada
 5. Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu
 6. Zakon o zemljišnim knjigama
 7. Zakon o prostornom uređenju
 8. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske
 9. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
 10. Zakon o zaštiti prirode
 11. Zakon o zaštiti okoliša
 12. Zakon o vodama
 13. Zakon o zaštiti zraka
 14. Zakon o zaštiti od požara
 15. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
 16. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata
 17. Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 18. Zakon o tržištu plina
 19. Zakon o zaštiti od buke
 20. Zakon o otpadu
 21. Zakon o gradnji
 22. Zakon o komunalnom gospodarstvu
 23. Odluka o komunalnom redu
 24. Odluka o dimnjačarskoj službi
 25. Odluka o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba
 26. Uredba o održavanju zgrada
 27. Pravilnik o sigurnosti dizala
 28. Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta
 29. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
 30. Pravilnik o postavljanju antena, uređaja, natpisa, zaštitnih naprava na izlozima, jarbola, reklama i reklamnih panoa na području Grada Zagreba
 31. Zakon o obveznim odnosima
 32. Zakon o zaštiti na radu
 33. Zakon o normizaciji
 34. Podatak o etalonskoj cijeni građenja
 35. Zakon o mjernim jedinicama
 36. Zakon o osiguranju